Ruokavalioindeksin kehittämistä palvelumuotoilun keinoin

Ruokavalioindeksin kehittämistä palvelumuotoilun keinoin

Palvelumuotoilu on menetelmä, joka keskittyy suunnittelemaan ja kehittämään kokonaisvaltaisia ja käyttäjälähtöisiä palveluita. Se integroi muotoilun, liiketoiminnan ja käyttäjäkokemuksen näkökulmat, pyrkien parantamaan palveluiden laatua, käyttäjäkokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Palvelumuotoiluprosessi voi sisältää muun muassa käyttäjätutkimusta, ideointia, prototyyppien luomista ja palautteen keräämistä, jotta voidaan kehittää toimivia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto kehittävät yhdessä ruokavalioindeksiä eli digitaalista menetelmää ruokavalion laadun mittaamiseen niin ammattilaiskäyttöön kuin kuluttajillekin. Kuluttajille suunnatun sovelluksen kehitystyössä hyödynnetään mm. palvelumuotoilusta tuttua tuplatimantti-prosessimallia.

Palvelumuotoilussa käytetty tuplatimantti-prosessimalli on työkalu, joka auttaa suunnittelemaan ja kehittämään käyttäjälähtöisiä palveluita. Malli koostuu kahdesta timanttikuvioisesta vaiheesta: ensimmäinen timantti kuvaa ongelman ymmärtämistä ja käyttäjien tarpeiden selvittämistä, kun taas toinen timantti kuvaa ratkaisujen luomista ja testaamista. Mallin avulla suunnittelijat voivat syventyä käyttäjien kokemuksiin ja tarpeisiin, mikä auttaa heitä kehittämään parempia palveluita.

Ruokavalioindeksin kehittäminen on aloitettu aiemmissa Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-AMK:n kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Ensimmäiset ruokavalioindeksin demoversiot on kehitetty menneiden hankkeiden kokemusten ja erilaisista sovelluksista saatavien tietojen pohjalta eri käyttäjäryhmiä ajatellen. Asiakasymmärryksen lisäämistä varten kuluttajaryhmille on nyt tehty käytettävyystestauksia, joiden avulla kerätään ymmärrystä mitä kuluttajat kaipaavat alustalta, ja joiden pohjalta alustaa muotoillaan käyttäjäystävällisemmäksi. Syksyn 2023 aikana toteutettiin kolme käytettävyystestausta, joissa hyödynnettiin fokusryhmähaastatteluja. Lisäksi on luotu erilaisia käyttäjäprofiileja ja palvelupolkuja, jotka auttavat tulkitsemaan asiakasta ja hänen tarpeitaan, löytämään ydinongelmat ja mahdollisuudet sekä valitsemaan yhdessä suunnitteluveturit.

Kehitystyössä on hyödynnetty yhteisiä työpajoja ja ratkaisuiden ideoinnissa käytettiin muun muassa Atlas-muotoilupelistä sovellettua menetelmää, jonka tuloksien ansioista prototyyppiä päästään kehittämään eteenpäin ja tekemään taas uusia testauksia.

Työn alla on vielä service blueprint ja brändi-identiteetin luominen tuotteistamisen tueksi ja palvelulupauksen kirkastaminen tavoitteiden asettamista varten. Ensimmäinen versio lanseerataan kuluttajille näillä näkymin syksyllä 2024, jonka jälkeen palvelun kehittämistä jatketaan vielä ainakin vuoden 2025 ajan. Palvelumuotoilu ei ole pikamatka. Kun olet käynyt palvelumuotoilun polun läpi kerran, voitkin aloittaa sen alusta.

Mikä on Ruokavalioindeksi?

Ruokavalioindeksi on mittari, joka arvioi yksilön ruokavalion laadun tai terveellisyyden tasoa. Tämä indeksi voi perustua erilaisiin kriteereihin, kuten ravintoaineiden saantiin, ruokavalion monipuolisuuteen, ruokavalion noudattamiseen suositeltuja ravitsemussuosituksia kohtaan tai ruokavalion kokonaislaatuun. Ruokavalioindeksit voivat auttaa terveydenhuollon ammattilaisia arvioimaan ihmisten ravitsemustilaa ja ohjaamaan heitä terveellisempien ruokavalintojen tekemiseen.

FOODNUTRI: kansallisen infrastruktuurihankkeen jalkauttaminen Pohjois-Savon alueelle -hanke on Itä-Suomen yliopiston ja Savonian yhteistyönä toteutuva hanke, jossa on tavoitteena kehittää aiempia tutkimustuloksia hyödyntäen ruokavalion laadun mittaamisen avuksi tieteellisesti validoitu ruokavalioindeksi, joka voidaan integroida osaksi erilaisia digitaalisia alustoja. FOODNUTRI:ssa kehitetään lisäksi personoitu ja automatisoitu palautteenantojärjestelmä.

 

Kirjoittaja: TKI-asiantuntija Hannaleena Uhlbäck-Ropponen

 

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Henna Lehikoinen, henna.lehikoinen@savonia.fi