Kuluttajatutkimuspilotit käynnistettiin FOODNUTRI-hankkeessa

Kuluttajatutkimuspilotit käynnistettiin FOODNUTRI-hankkeessa

Kolme ensimmäistä kuluttajatutkimuspilottia käynnistyi syksyllä 2023

FOODNUTRI-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut selvittää kuluttajien asenteita täysin uudenlaisiin ruokiin ja raaka-aineisiin. Kulutus- ja ruokailutottumukset ovat muuttumassa merkittävästi. Kasvisruoan ja kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja kuluttajat kaipaavat uusia, helposti lähestyttäviä sekä käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Ravintoloiden ja ruoka-alan yritysten tuotekehitys- ja ruoanvalmistusosaaminen kohtaavat uusia haasteita ja vaatimuksia. Kasvissyönnin edistäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen vuoksi, mutta uusien tuotteiden osalta yksilöllisten makumieltymysten vaikutusten ymmärtäminen voi olla hidasta ja vaativaa, etenkin jos kokemusta niistä ei ole entuudestaan. Uusien tuotteiden kehittämisessä, oli kyseessä sitten kasvipohjaiset tai muut tuotteet, korostetaan kuluttajalähtöisen kehitysprosessin ja asiakkaan osallistumisen merkitystä.

Tässä hankkeessa pyritään kehittämään menetelmiä kuluttajapalautteen keräämiseen erilaisille yritystoimintamalleille ruokaketjussa ja tutkimaan eri kohderyhmien asenteita ja mielipiteitä uusista tuotteista toteuttamalla tuotetestauksia. Testauksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää muun muassa tuotekehityksessä ja tuotteen markkinointiviestinnässä sekä henkilöstön koulutuksessa.

Kasvisruokareseptiikan tuotetestaus lounasasiakkailla

Ensimmäinen pilotti toteutettiin Tastory Ravintola Origossa Kuopiossa syyskuun loppupuolella, jossa lounasasiakkailla testattiin ravintolan uutta kasvisruokareseptiikkaa. Tuotetestaus toteutettiin yhden viikon ajan ja testaukseen saatiin 88 vapaaehtoista lounasasiakasta. Asiakkaat osallistuivat tuotetestaukseen mielellään ja osallistujamäärään oltiin tyytyväisiä. Tuotetestauksessa osallistujat arvioivat päivän kasvisruoka-annosta eri näkökulmista ja antoivat myös vapaamuotoisia kehitysehdotuksia kyseisestä annoksesta. Lisäksi selvitettiin osallistujien kulutus- ja makutottumuksia kasvisruoan suhteen.

Yritys on jo pitkään keskittynyt kasvisruoan kehittämiseen konsernitasolla, ja tämä sopii hyvin yrityksen arvoihin, jotka korostavat vastuullisuutta. Menetelmäksi valikoitui kyselytutkimus, jossa aineisto kerättiin standardoidusti, strukturoitua kyselylomaketta käyttäen. Yrityksessä tehdään satunnaisesti kyselyjä, joten menetelmä oli tuttu ja se nähtiin parhaiten soveltuvaksi hektiseen toimintaympäristöön jatkossakin. Itsenäinen ja anonyymi tuotearviointi sekä nopea lomakekysely koettiin myös asiakaslähtöisinä vaihtoehtoina. Mittarin eli kyselylomakkeen laadinta monialaisesti oli uutta, ja tarjosi laajempaa näkökulmaa tutkimusongelman määrittelemiseen, tutkittavan ilmiön rajaamiseen sekä kysymysten muotoiluun.

Loppuvuotena tullaan toteuttamaan vielä kaksi muuta kuluttajatutkimuspilottia. Ensimmäisessä testataan uutta, kasvispainotteisempaa lounaskonseptia asiakaslähtöisesti ja lisäksi pyritään selvittämään konseptin vastaavuutta vallitseviin trendeihin. Vuoden viimeisessä pilotissa testataan proteiinipitoista keksiä ja tuotepakkausta. Tarkoitus on selvittää kuluttajien asenteita ja näkemyksiä uudenlaisesta välipalatuotteesta.

Piloteista ja niiden tuloksista tiedotamme lisää seuraavissa uutiskirjeissä.

Lisätietoa:
TKI-asiantuntija Johanna Kantala, Savonia-ammattikorkeakoulu, johanna.kantala@savonia.fi, p. 044 785 6929

Kuva: Tastory Ravintola Origo/Hanna Kyrölä