Opiskelijayhteistyö

Opinnäyteyhteistyö on yritykselle edullinen ja laadukas tapa selvittää ongelma tai haaste, kehittää tuotteita tai toimintoja tai teettää pienimuotoinen tutkimus tai selvitys. Opinnäytetyö soveltuu tilanteisiin, joissa yritys on varannut aikaa kehittämistyöhän ja tiedon hankintaan noin puolesta vuodesta vuoteen.

Jos sinulla on idea opinnäytetyöstä yritysyhteistyössä, ota yhteyttä!

Ravitsemus- ja elintarviketieteiden sekä kauppatieteiden opinnäytetöissä tehdään aihepiirin taustaselvitys kirjallisuuskatsauksen muodossa. Lisäksi käytännön osuudessa työstetään tutkimus kyseisestä aihepiiristä; tutkimuksessa voidaan kehittää olemassa olevia käytäntöjä, pyrkiä ratkaisemaan ongelmia tai luomaan uutta käytäntöön sovellettavaa tietoa. Tutkintojen kandivaiheen opinnäytetyönä tehdään kirjallisuuskatsaus, joka voi toimia yritykselle olemassa olevan tiedon ja käytäntöjen taustakartoituksena suunnitteilla oleviin kehittämistoimiin.

Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä opiskelija soveltaa asiantuntijatietojaan ja -taitojaan käytäntöön. Perusopiskelijoiden opinnäytetöissä voidaan tehdä pienimuotoinen kehittämistyö liittyen esimerkiksi tuotekehitykseen, kuluttajatutkimuksiin, markkinaselvityksiin, liiketoimintasuunnitelmaan tai konseptin tai brändin muotoiluun. Ylemmissä ammattikorkeakouluopinnoissa opinnäytetyö toimii laajempana kehittämis- tai tutkimustyönä, jossa tuotetaan työelämälähtöisesti uutta soveltavaa tietoa, uusia käytäntöjä tai uutta osaamista.

Sopivista aihepiireistä voidaan työstää myös laajempi kokonaisuus, jossa hyödynnetään esimerkiksi yliopiston ravitsemustieteiden ja ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijoiden yhteistyötä.

Opinnäytetyöt ovat valmistuttuaan julkisia, mutta tiettyjen osioiden salassapidosta voidaan sopia erikseen.

Ruokalaakso-yhteistyössä syntyneitä opinnäytetöitä

Muita opinnäytetöitä

Itä-Suomen yliopiston väitöskirjat ja pro gradu -tutkielmat (rajattavissa aihepiireittäin).

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen pro gradu -tutkielmat. Valitse linkistä aukeavan sivun vasemman reunan valikosta ”ravitsemustiede”.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden pro gradu -tutkielmat. Linkistä aukeavan sivun vasemman reunan valikosta voit rajata hakuasi.

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen kandidaatin tutkielmat.

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt.