Kuluttajalähtöinen tuotekehityspilotti edennyt koronatilanteesta huolimatta

Kuluttajalähtöinen tuotekehityspilotti edennyt koronatilanteesta huolimatta

Ruokalaaksossa on kevään aikana toteutettu kuluttajalähtöinen tuotekehityspilotti, jonka tavoitteena on kehittää yrityksille tarjottavia tuotekehitys- ja kuluttajatutkimuspalveluita sekä mallintaa asiantuntijatahojen välistä yhteistoimintaa. Käytännössä pilotilla edistetään yritysten tuotekehitysprosessien hallintaa, kuluttajaymmärrystä ja kilpailukykyä sekä alueellisten toimijoiden (Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food –tutkimusyksikkö ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/tuotekehitys) välistä yhteistyötä ja viestintää osaamisalueista. Pilotin myötä alueellinen palveluverkosto ja kehitysosaaminen monimuotoistuu, tunnettuus lisääntyy ja elintarvikealan liiketoimintaosaaminen monipuolistuu.

Vuoden alussa käynnistyneen kuluttajalähtöisen tuotekehityspilotin käytännön toimenpiteet ovat lähestymässä loppua. Poikkeusoloista huolimatta pilottia on kokonaisuutena päästy toteuttamaan lähes suunnitelmien mukaisesti; SavoGrow’n tuotekehittäjä Johanna Kekäläinen on tehnyt pilottiyritysten tuotteiden käytännön kehitystyötä sekä SavoGrow’n tuotekehitystiloissa Suonenjoella että Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food –tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä Kuopiossa. Savonian TKI-asiantuntija Johanna Kantala on puolestaan koordinoinut Future Food -yksikössä järjestetyt kuluttajatutkimukset hapatetuille kvinoaleipätuotteille ja kalapohjaisille valmisruuille.

 

Pilotin käytännön toimenpiteet

Pilottiin valikoituneiden yritysten Probitat Oy:n ja Kala-Lappi Oy:n tuotekehitysprojekteissa lähtötilanne kartoitettiin ja yhteistapaamisessa yritysten ja toimijoiden kanssa laadittiin alustavat toimintasuunnitelmat. Tämän jälkeen tuotekehitystiimi laati strategisen toimenpidesuunnitelman kehitysprosessin kulusta, joka hyväksytettiin yritysten edustajilla. Toteuttajatahot (Savonia ja SavoGrow) ovat tehneet substansseihin liittyvät toimenpiteet itsenäisesti, mutta tilannetta on tarvittaessa päivitetty yhteisillä kokouksilla. Vuoropuhelua on käyty aiempaa aktiivisemmin, esimerkiksi aikataulumuutoksista ja koronatilanteen vaikutuksista.

Probitat Oy:n kvinoaleipätuotteiden kehitysprosessin alkuvaiheessa tuotekehitystiimi havaitsi, että tuotenäytteiden kehitysaste rakenteen osalta ei täytä kuluttajaraadin näyteprotokollalle asetettuja kriteereitä. Tiimi reagoi nopeasti ja teki päätöksen muuttaa kehitysprossin kulkua aloittamalla tuotekehityksen ennen kuluttajaraatia. Tuotekehityksen tueksi haettiin yhteistyössä taustatietoa ja rinnakkaisprojektiin saatiin kaksi Savonia-ammattikorkeakoulun 2. vuosikurssin restonomiopiskelijaa kehittämään eri leipävarianttien rakennetta.

Hapatettuja kvinoaleipätuotteita testattiin helmikuussa kuluttajatutkimuksessa Savonian Future Food –tutkimusyksikössä. Neljänä tutkimuspäivänä paikalla kävi yhteensä 29 osallistujaa, jotka pääosin noudattivat gluteenitonta ruokavaliota. Koehenkilöiden rekrytointiin tiettyjen erityisruokavalioiden osalta liittyi haasteita, mutta tulosten saturaation ja pilotin osalta otosta voidaan pitää hyvänä. Maaliskuussa tuotekehitystiimi kävi kuluttajatutkimuksen tulokset läpi Probitat Oy:n kanssa. Lisäksi asiantuntijaraati jatkoi kehitysversioiden arviointia, minkä tulokset käsiteltiin myös yhdessä yrityksen kanssa.

Kala-Lappi Oy:n valmistamia kalapohjaisia valmisruokaversioita testattiin kuluttajaraadilla maaliskuun puolessa välissä. Koronavirustilanteesta johtuen tuotteita arvioinut kuluttajajoukko jäi valitettavasti pieneksi (12 henkilöä). Kuluttajien palautteista saatiin kuitenkin kehitysehdotuksia, jotka käytiin läpi yhdessä yrityksen kanssa. Yritys ja SavoGrow’n tuotekehittäjä hyödynsivät saatua kuluttajapalautetta valmisruokien tuotevarianttien kehityksessä. Ruokalaakson asiantuntijaraati arvioi jatkokehitettyjä valmisruokatuotteita toukokuun puolessa välissä todeten variantit kauppakelposiksi tuotteiksi.

 

Yhteistyö tuonut lisäarvoa toimintaan

Kuluttaja- ja asiantuntijaraadeissa kartoitettua dataa on hyödynnetty nimenomaan tuotekehitystyön tukena. Asiantuntijaraati on tarjonnut näkemyksiä tuotteen yksityiskohtaisempiin tuoteominaisuuksiin ja raaka-aineiden suhteisiin tuoteprofiilissa. Kuluttajaraati puolestaan on tarjonnut kuluttajien subjektiivisia näkemyksiä testattavien tuotteiden miellyttävyydestä ja käytettävyydestä sekä tuoteryhmäkohtaista käyttäjätietoa. Riippumatta siitä, missä järjestyksessä tuotekehitysprosessi on edennyt, kehitys- ja tutkimustoiminnan yhteensovittamisella ollaan saavutettu merkittäviä synergiaetuja. Tieto asiantuntijoiden ja kuluttajien näkemyksistä ja hyödynnettävistä vaihtoehdoista tuotekehitysprosessin eri vaiheissa lisääntyy, varmistaen näin ollen laadukkaamman ja kuluttajalähtöisemmän sekä siten markkinoilla paremmin menestyvän lopputuloksen.

Kehitysprosessien eteneminenKehitysprosesseissa on edetty eri tavoin, mutta kehitys- ja tutkimustoiminnan yhteensovittamisella on silti tavoitettu merkittäviä synergiaetuja

Koronatilanne on vaikuttanut merkittävimmin maaliskuun kuluttajatutkimuksen rekrytoitujen koehenkilöiden määrään sekä osittain mahdollisuuteen hyödyntää täysimääräisesti Ruokalaakson aistinvaraista asiantuntijapaneelia. Toteuttajatahojen näkökulmasta pilotin kulkuun tähän mennessä ollaan kuitenkin tyytyväisiä. Yhteistoiminta on tuonut kehitysprosessiin laadukkuutta ja monimuotoisuutta sekä strategisissa linjauksissa on voitu hyödyntää kunkin tahon erityisosaamista. Kehitystiimin asiantuntijoiden kompetenssi on laajentunut ja yhteistyö vahvistunut sekä saanut läpinäkyvyyttä palveluverkoston kehittymisen näkökulmasta. Haasteita toimintaan on asettanut aikataulujen yhteensovittaminen ja resurssien kustannustehokkuus. Tavoitteena on ollut, että myös mukana olevat yritykset näkevät yhteistoiminnan hyödyn ja lisäarvon omassa liiketoiminnassaan tiedollisen pääoman karttumisena, tuotekehitysprosessien vahvistumisena ja kuluttajaymmärryksen lisääntymisenä.

Pilotin loppuvaiheen toimenpiteistä sekä palvelun konseptiluonnoksesta tiedotetaan syksyn uutiskirjeessä.

 

Etkö ole vielä uutiskirjetilaaja? Jätä sähköpostisi  Ruokalaakson etusivuilla!