Opiskelijayhteistyö jatkuu

Opiskelijayhteistyö jatkuu

Opiskelijayhteistyötä on ylläpidetty aktiivisesti Ruokalaaksossa, ja opiskelijaprojekteja sekä opinnäytetöitä on tehty eri muodossa Ruokalaakson eri toimenpiteisiin liittyen.

Kaksi Pro Gradu –tutkielmaa on jo valmistunut Itä-Suomen yliopiston puolelta, ja yksi opinnäytetyö on parhaillaan viimeistelyssä Savonia-ammattikorkeakoulun puolella. Lisäksi syksyn 2020 aikana toteutetaan opiskelijayhteistyönä kysely Ruokalaakson markkinointiviestinnästä osana Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijan opinnäytetyötä.

 

Opinnäytetyö HPP (High Pressure Processing, HPP) -käsittelyn kuluttajamielikuvasta viimeisteltävänä

Savonia-ammattikorkeakoulun 3.vuoden Wellness-liiketoiminnan opiskelijoiden Anni Sihvosen ja Tiia Vaaran työn tavoitteena on selvittää kuluttajien käsityksiä ja mielikuvia HPP-käsittelystä elintarvikkeissa sekä mahdollisuuksia hyödyntää tietoa tuotteiden markkinointiviestinnässä. Tämä Ruokalaakson opiskelijayhteistyönä toteutettava opinnäytetyöprosessi on kääntynyt loppusuoralle. Työ valmistuu loka-marraskuun vaihteessa.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan opinnäytetyön empiirinen tutkimusosio piti toteuttaa aidossa kauppaympäristössä. Covid-19 –pandemialla oli kuitenkin selkeitä vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen, minkä vuoksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui etäyhteydellä toteutettava puolistrukturoitu haastattelu (teemahaastattelu). Haastatteluun valikoitui 23 henkilöä, joille varattiin henkilökohtaiset haastatteluajat. Etähaastattelua varten osallistujille toimitettiin kotiin HPP-menetelmällä käsiteltyjä tuotteita, jotka toimivat havainnoinnin tukivälineinä. Haastattelut toteutettiin toukokuussa kahden viikon aikana.

Haastattelut toteutuivat suunnitellun mukaisesti ja sujuvasti. Palaute haastatteluun osallistuneilta oli positiivista. Kesän aikana opiskelijat ovat käyneet haastatteluaineistoa läpi analysoimalla haastatteluteemoja muun muassa kuluttajien ostokäyttäytymisestä, tuotemielikuvista sekä arvoista ja asenteista.

 

Tuotekehityspilotin rinnakkaisprojektissa hapatettuja gluteenittomia leipävariantteja

Savonia-ammattikorkeakoulun 2. vuosikurssin restonomiopiskelijat Aino Markkanen ja Toni Lindfors  kiinnostuivat workshop-opintojaksolla Ruokalaakson opiskelijayhteistyönä tehtävästä gluteenittoman hapanleivän reseptiikkakehityksestä. Projekti toimi samalla rinnakkaisprojektina Ruokalaakson kuluttajalähtöisen tuotekehityspilotin tuotekehitysosiossa. Tavoitteena oli saada käytännön testaus- ja prosessitietoa tuotekehityksen tueksi.

Projekti alkoi perehtymisellä lähdeaineistoon sekä asiantuntijahaastatteluilla. Gluteenittoman hapanleivän koeleivontaa toteutettiin hapanjuurimenetelmällä ja raaka-aineina käytettiin pääasiassa kvinoaa ja tattaria sekä näiden yhdistelmiä. Makuvariantteina hyödynnettiin mm. karpaloa, juuressoseita sekä siemeniä. Prosessitestauksessa hyödynnettiin mm. happamuuden sekä nostatusajan että paistolämpötilan ja –ajan säätelyä. Lisäksi testattiin valmiin tuotteen säilyvyyttä rakenneominaisuuksien osalta. Opiskelijaohjauksella oli merkittävä rooli tuntemattoman raaka-ainekomponentin prosessoinnissa. Opiskelijat kokivat projektin riittävän haasteelliseksi ja hyödylliseksi, lisäten tuotekehitysosaamista ja raaka-ainetuntemusta erityisruokavalioiden osalta.

Opiskelijoiden projekti kuitenkin keskeytyi Covid-19 -pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi, kun opiskelijat siirrettiin etäopiskeluun. Tarkoitus oli vielä testata onnistuneimmat kehitystuotteet pienellä aistinvaraisen arvioinnin raadilla. Ruokalaaksossa selvitetään, saadaanko projektin kuluttajatestit vielä toteutettua.

 

Kiinnostaako opiskelijayhteistyö?

Opiskelijayhteistyö on yritykselle edullinen ja laadukas tapa selvittää ongelma tai haaste, kehittää tuotteita tai toimintoja tai teettää pienimuotoinen tutkimus tai selvitys. Sopivista aihepiireistä voidaan työstää myös laajempi kokonaisuus, jossa hyödynnetään opiskelijayhteistyötä monialaisesti.

Jos sinulla on idea opinnäytetyöstä yritysyhteistyössä, ota yhteyttä!