Ruokalaakson toiminnan jatkuminen hankeajan jälkeen

Ruokalaakson toiminnan jatkuminen hankeajan jälkeen

Ruokalaakson ensisijainen tavoite on luoda aktiiviseen yhteistyöverkostoon pohjautuva toimintamalli Pohjois-Savon elintarvikesektorin kehittämiselle. Vuoden 2019 aikana selvitimme hankkeen jälkeisen (2021-) toimintamallin muotoa ja sisältöä haastattelemalla yrityksiä ja muita toimijoita sekä vertailemalla toimintamallivaihtoehtoja. Parhaimmat toimintaedellytykset todettiin julkisten organisaatioiden väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen pohjautuvalle toimintamallille.

Yhteistyösopimukseen pohjautuvan Ruokalaakson ydintoiminnan tarkoituksena on tukea hyvinvointia edistävien elintarvikkeiden valmistuksen, tuotekehityksen ja jatkojalostuksen asiantuntijuutta Pohjois-Savossa. Tällä hetkellä jatkotoimintamalliin ovat yhteistyösopimuksella sitoutumassa sopijapuolina Itä-Suomen yliopisto (UEF), Savonia-ammattikorkeakoulu, Kehitysyhtiö SavoGrow, Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (Ysao) sekä ProAgria Itä-Suomi. Käytännössä Ruokalaakson sopijapuolet tulevat jatkossa koordinoimaan ja edistämään yhteistyötä ja sen jatkuvuutta sekä sopijapuolten välillä että verkoston yrityksiin. Kukin sopijapuoli tuo koordinoidun viestinnän kautta esille omaa ja yhteistä osaamistaan, asiantuntijuutta, palveluja ja infraa. Myös yritysten palveluja ja osaamista voidaan esitellä. Viestinnässä hyödynnetään muun muassa Ruokalaakson uutiskirjettä sekä verkkosivuja, jotka tullaan päivittämään syksyn 2020 aikana.

Elintarvikealan koulutuspolku Pohjois-Savossa

Jatkotoimintamallissa linkitetään ydintoimintaa vastaavien elintarvike- ja ravitsemisalan opiskelijoiden osaamista yritysten ja oppilaitosten molemminpuoliseksi hyödyksi

 

Tavoitteet ja tehtävät

Ruokalaakson käytännön tavoitteena on tehdä yhteisiä hanke- ja toiminta-avauksia sekä valmisteluja alueellisen ja kansallisen yhteistyön edistämiseksi. Yritysten kehittämistarpeita kartoitetaan kunkin Sopijapuolen verkostojen kautta sekä vuosittaisessa yhteisessä tilaisuudessa, johon yrityksillä on vapaa pääsy.

Ruokalaakson ydintoiminta

Ydintoiminnan tarkoituksena on tukea hyvinvointia edistävien elintarvikkeiden valmistuksen, tuotekehityksen ja jatkojalostuksen asiantuntijuutta

Ruokalaakson jatkotoimintamallissa hyödynnetään alueellista osaamista elintarvikkeiden tuotekehityksestä, kuluttajaymmärryksestä ja vaikutusten todentamisesta sekä linkitetään vastaavaa elintarvike- ja ravitsemisalan opiskelijoiden osaamista yritysten ja oppilaitosten molemminpuoliseksi hyödyksi. Lisäksi tavoitteena on tukea asiantuntijuuden linkittymistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Ruokalaakso toimii myös jatkossa yhden luukun kaltaisena, verkostoa yhdistävänä toimijana niin, että elintarvike- ja ravitsemusalan asiantuntijat ja/tai palvelut ovat löydettävissä Ruokalaakson kautta.

Yksi Ruokalaakson toimijoiden tehtävä on linkittää alueellinen elintarvike- ja ravitsemusalan osaaminen osaksi EU-kriteerit täyttävää klusteritoimintaa . Tällä hetkellä Ruokalaakso on mukana alueellisessa Kuopio Health -klusterissa yrityksiä tukevana toimijana. Seuraamme tiiviisti, mitä etua klusterissa mukana olosta voi tulla alueen toimijoille ja yrityksille. Lisäksi vuoden 2020 aikana kartoitetaan Ruokalaakson ja alueen yritysten edellytyksiä ja etuja olla osa kansallista klusteria, jossa huomioidaan nimenomaan elintarvikealan osaaminen, yhteistyö ja mahdollisuudet. Jatkotoimintamallissa tätä työtä tullaan jatkamaan.

Ruokalaakson jatkotoimintamallista sekä alueellisesta ja kansallisesta klusteritoiminnasta järjestetään kaikille avoin tilaisuus 22.9.2020. Tilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin lisää, mutta päivä on hyvä varata jo nyt kalenteriin.